Horgászvizsga

Horgászvizsgáról általában

Oktatási anyagok

Horgaszvizsgara felkészítő tankönyv

Újra HORGÁSZVIZSGA!!!

Időpontok:

  1. 2019. március 28., csütörtök, 17:00–19:00

A vizsgadíj befizetése csekken történhet, igényelhető jegykiadási időben az egyesület horgászirodájában.

Jelentkezési Lap – Letöltési link

Vizsgaszabályzat

Amit a horgászvizsgáról tudni kell

A horgászati alapismeretekből tett vizsga múltja több évtizedre nyúlik vissza. Kezdetben elsősorban az egyesületeknél folyt a vizsgáztatás. A sikeres vizsgát követően annak dokumentálása a horgászigazolványban történő bejegyzéssel és pecséttel került rögzítésre. A kilencvenes évektől már a hatóság által kiadott „Horgászvizsga bizonyítvány” tanúsítja a vizsga meglétét.
Miért kell vizsgázni? Gyakori kérdés ez a horgászattal ismerkedők, horgászni vágyók esetében.

Először is azért, mert ezt törvény írja elő. Az 2013. évi CII. (a Halgazdálkodásról és hal védelméről szóló ) törvény 40.§ (2) bekezdése szó szerint a következőket írja.

„Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadta. Az állami horgászvizsgát a halgazdálkodási hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát pedig az erről kiállított okirattal vagy horgászati okmánnyal lehet igazolni.”

Az alábbiakban meghatározott horgászvizsgát az értelmi fogyatékkal élők, és hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személyek részére állami horgászjegy kiadása esetén az előbbiekben foglaltakat nem kell alkalmazni.

Elsősorban ahhoz, hogy valaki felnőtt horgásszá válhasson alapfeltétel a horgászvizsga letétele. Ennek meglétét követően lehet majd Állami horgászjegyet váltani a 15. életévüket betöltött horgászoknak.

Másodsorban azért is fontos a horgászvizsga, mert a horgászni vágyó szimpla érdeklődésén túl, a felkészülés során némi jártasságot és ismeretet szerez a horgászat alapjairól, a halakról, vízi környezetről, természetvédelemről, horgászetikáról, és jogszabályi előírásokról. A vizsgát tett horgász tehát felkészülten érkezik a vízpartra, ahol kezdődhet a tapasztalatgyűjtés, az elméleti tudás tartalommal való megtöltése.

Az új törvény lehetővé teszi, hogy a 10. életévét betöltött gyermekek horgászvizsgát tegyenek.

Ha a Hhvtv. 40. § (3) bekezdése szerinti, de legalább 10. életévét betöltött személy horgászvizsgát tesz, ifjúsági horgásznak kell tekinteni és a 12. melléklet 6. pontjában meghatározott kedvezményes díjra jogosult.”

Horgászvizsga követelmények

A horgászvizsga kérdései a NÉBIH által összeállított „Horgászvizsgára való felkészülést segítő tankönyvben” szereplő ismeretanyagból kerültek összeállításra. A kérdések elsősorban a horgászra vonatkozó törvényi előírásokra, horgászati szabályokra, fajlagos tilalmakra, méret korlátozásokra, halfajok ismeretére, természet védelemre vonatkoznak. Fontos része a vizsgának a halfajok ismerete, azok képről történő felismerése. A halfajokról központi tájékoztató, bemutató nem készült, de szövetségünk összeállította a vizsgán is felismerésre kerülő őshonos, idegenhonos és védett halaink képes bemutatóját. A vizsgára az előbbiekben említett forrásokból lehet felkészülni.

A Vizsga menete

Az írásbeli horgászvizsga része 32 db feleletválasztó vagy egyszerű kifejtő kérdésből áll. A feleletválasztós kérdésekre 4 lehetséges válasz található a tesztlapon. A vizsgázónak ezek közül kell egy lehetséges választ megjelölnie, a megfelelő válasz előtt álló sorszám bekarikázásával. Az írásbeli vizsgán maximum 32 pont érhető el.

Amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgarészen szerezhető 32 pontból minimálisan 22 pontot elért, akkor az írásbeli vizsgája „Megfelelt”. Ebben az estben a vizsgázó szóbeli vizsgát tehet. Amennyiben a vizsgázó nem éri el a minimum pontszámot, szóbeli vizsgára nem bocsájtható. Ismételt írásbeli vizsgát, másik vizsganapon a vizsgadíj újbóli megfizetését követően tehet csak.

A szóbeli vizsga a Magyarország vizeiben előforduló halfajaink képről történő felismeréséből, illetve azok legfontosabb biológiai jellemzőinek és esetenkénti méretkorlátozásuknak, tilalmi idejüknek ismertetéséből áll.

A horgászvizsga szóbeli vizsgarészén 10 db képet húz a vizsgázó. A képen ábrázolt halfajok közül 6 db halfajnak az őshonos fogható, 2 db halfajnak idegenhonos és 2 db halfajnak a nem fogható kategóriából (beleértve ebbe a természetvédelmi oltalom alatt állókat) kerül ki.

A szóbeli vizsgán amennyiben a vizsgázó az adott halfajt felismerte 1 pontot, amennyiben az adott halfajra vonatkozó tilalommentességet, tilalmat és méretkorlátozást pontosan megjelöli, újabb 1 pontot kaphat.

Amennyiben a vizsgázó a szóbeli vizsgarészen szerezhető 20 pontból minimálisan 14 pontot elért, annak a vizsgáztatást végző személy a „Megfelelt” szót írja a tesztlap aljára. Amennyiben a vizsgázó nem ért el 14 pontot a szóbeli vizsgarészen, úgy a vizsgáztatást végző vizsgabizottsági tag a „Nem felelt meg” szöveget írja a tesztlap aljára.

A vizsgát követő lehetőségek

A szóbeli vizsgát is tett vizsgázók esetében a két vizsgarész eredménye alapján a vizsgabizottság elnöke eldönti, hogy a vizsgázó részére a sikeres vizsga letételét igazoló vizsgabizonyítvány kiadható-e. Ennek minimális feltétele az írásbeli 22 pont és a halfelismerés 14 pontja, azaz összesen 36 ponttól sikeres a horgászvizsga.

A vizsgabizottság elnöke a vizsgázókkal egyenként, közvetlenül a szóbeli vizsgarész lezárását követően közli az írásbeli és a szóbeli vizsgán elért eredményt, és azt, hogy a vizsgázó megfelelt-e a vizsgán vagy sem. Ekkor a vizsgázónak külön kérésére lehetősége van megtekinteni a vizsgalapot és tájékoztatást kérnie a pontozási szempontokról.

Az eredményes írásbeli és szóbeli vizsgarész letételét követően a vizsgabizottság igazolást állít ki a sikeres vizsgáról annak a vizsgázónak a részére, aki a jelentkezési lapján annak benyújtásakor jelezte, hogy a halgazdálkodási hatóságnál személyesen szeretné átvenni a vizsgabizonyítványát.

Azoknak a sikeres vizsgát tett személyeknek, akik nem kívántak élni a fent jelzett lehetőséggel, a vizsgabizottság elnöke tájékoztatást nyújt, hogy a vizsgabizonyítványukat hol és mikor, illetve, hogy milyen dokumentumok birtokában vehetik majd át.

A vizsgalap tartalmát az írásbeli és szóbeli vizsgarészek lezárását követően bármely vizsgázó a saját vizsgaeredményének vonatkozásában megismerheti. A betekintés során a vizsgalapon változtatást nem lehet eszközölni, azon semmilyen módosítás nem hajtható végre. Minden egyes megjegyzést, nyilatkozat vagy adat a vizsgajegyzőkönyvben rögzítésre kerül.

Amennyiben a vizsgalapján szereplő adatokkal kapcsolatban kifogást, vagy észrevételt kíván tenni a vizsgázó, azt a vizsgabizottság elnökénél teheti meg. A vizsgabizottság elnökének a kötelessége megvizsgálni a vizsgázó által tett kifogást vagy észrevételt, dönteni annak jogosságáról és mindezt jegyzőkönyvbe foglalni.

Amennyiben a vizsgázó a vizsgalapját a szóbeli vizsgarész lezárását követően, az eredményhirdetéskor nem kívánta megtekinteni, úgy azt már csak a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint teheti meg.

A horgászvizsga díja:

10. életévét már betöltött, de 18. életév alatti gyermek és ifjúsági, valamint az adott évben a 18. életévét betöltő ifjúsági horgász esetén
1.000 Ft.

18. életévét meghaladó korú személy esetén 3.500 forint.
A vizsga díját a helyszínen a vizsga napján, azt megelőzően készpénzben kell leróni.

Hogyan vizsgázhatok

Amennyiben a megfelelő szintű felkészülés után kialakul az elszánás és bátorság a megmérettetés iránt, lehet jelentkezni a vizsgára. A Jelentkezést a következők szerint lehet megtenni.
A vizsgára történő jelentkezés feltételei
Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött cselekvőképes személy jelentkezhet. Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájárulást.

Vizsgára jelentkezni a horgászvizsgát lebonyolító szervezet által közzétett jelentkezési lapon lehet. A horgászvizsgára való jelentkezéshez felhasználható nyomtatványon a jelentkező köteles feltüntetni a nevét, születési helyét és idejét, valamint az anyja leánykori nevét, továbbá köteles nyilatkozni a sikeres vizsga esetén kiállítandó vizsgabizonyítvány kiadásával kapcsolatban.

A fentieknek megfelelően, a vizsgaszervező a közzétett jelentkezési lapon lehetőséget biztosít a vizsgázó részére, hogy az megtehesse a jelentkezési lapon az irányú nyilatkozatát, hogy az esetleges sikeres vizsgát követően kér-e igazolást abból a célból, hogy a halgazdálkodási hatóságnál a horgászvizsga bizonyítvány kiállítását saját maga intézhesse, vagy kéri, hogy a bizonyítványt számára a vizsgát kiíró szervezet adja majd át.

A horgászvizsgára jelentkezni legkésőbb a soron következő vizsgaalkalmat megelőző 2 naptári nappal lehet. Az ezt követően beérkezett jelentkezéseket a következő vizsgaalkalomra lehet átsorolni, és erről az érintett vizsgázót 2 napon belül értesíteni kell.
A jelentkezési lapon kérjük pontosan megjelölni, melyik időpontban kíván vizsgázni a jelentkező.